Põhikiri

Eesti Kardiliidu Põhikiri

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Mittetulundusühing nimega Eesti Kardiliit (edaspidi: Liit) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud Eesti
Vabariigis tegutsevate kardispordiga tegelevate isikute (edaspidi: Liikmete) ühendus.

1.2. Liit on kasumit mittetaotlev juriidiline isik. Liit omandab juriidilise isiku õigused ja kohustused tema
registreerimise momendist õigusaktidega ettenähtud korras.

1.3. Liidu asukohaks on Eesti Vabariik, Tallinn. 10621, Pirni tn. 3

1.4. Liit juhindub oma tegevuses seadustest ja teistest õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast (edaspidi:
Põhikiri).

1.5. Liit on asutatud 19. aprillil 1999. a.

2. LIIDU EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1. Liidu tegevuse eesmärgid:

2.1.1. Kardispordi arendamine, toetamine ja propageerimine;

2.1.2. Liikmete ja kardisportlaste ühiste huvide esindamine suhetes riigivõimu- ja valitsemisorganitega,
kohalike omavalitsusorganitega ja ühiskondlike organisatsioonidega;

2.1.3. Suhtlemine teiste riikide analoogsete organisatsioonidega.

2.2. Põhikirjajärgseks tegevuseks on Liidul õigus:

2.2.1. Teha varalisi tehinguid ning sõlmida mistahes lepinguid kooskõlas seaduste ja Põhikirjaga;

2.2.2. Osaleda teiste organisatsioonide ja/või ühingute tegevuses ning avada esindusi ja/või filiaale Eesti
Vabariigis või välisriikides;

2.2.3. Võtta laenu juriidilistelt ja/või füüsilistelt isikutelt;

2.2.4. Välja anda, levitada ja realiseerida reklaamimaterjale, trükiseid, brošüüre, jne.

2.2.5. Koguda liikmemakse ning võtta vastu tasusid litsentside ja muude õiguste väljastamise eest;

2.2.6. Võtta vastu annetusi ja pärandvara ning saada sissetulekuid oma vara kasutamisest;

2.2.7. Teha Liidu eesmärkidega kooskõlas olevaid ning Liidu tegevuseks vajalikke tehinguid ja muid
õigustoiminguid.

3. LIIDU LIIKMED, NENDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

3.1. Liidu Liikmeks võib olla iga kardispordiga otseselt ja/või kaudselt tegelev või kardisporti toetav füüsiline
või juriidiline isik. Liitu kuulumise tingimuseks on liikmemaksu õigeaegne tasumine ning seaduse ja Põhikirja
täitmine. Liikmemaks peab olema tasutud hiljemalt jooksva aasta viimaseks kuupäevaks ning ainult sel juhul
on liikmelisus järgmiseks aastaks tagatud. Liikmed jagunevad:

3.1.1 Lihtliikmed – liikmelisus annab õiguse osaleda hääleõigusega Liidu juhtimises. Liikmemaksu tähtajaks
tasumine annab tasumistähtajale järgneval kalendriaastal lihtliikmele õiguse tegutseda vastavalt
kardispordireeglitele võistlejate registreerijana.

3.1.2 Toetajaliikmed – liikmed, kes soovivad läbi liikmelisuse toetada kardisporti. Toetajaliige ei oma
hääleõigust Liidu juhtimisel ning ei oma õigust tegutseda võistlejate registreerijana.

2. Liidu Liikmel on õigus:

3.2.1. Valida ja olla valitud oma esindaja kaudu Liidu juhtorganitesse ning osaleda Liidu juhtorganite töös
vastavalt Põhikirjale;

3.2.2. Esitada Liidu tegevusvaldkonda puudutavates küsimustes ettepanekuid arutamiseks Liidu
Üldkoosolekule ja Liidu Juhatusele;

3.2.3. Pärida aru ja saada teavet Liidu Juhatuselt Liidu tegevust puudutavates küsimustes;

3.2.4. Kasutada eelisjärjekorras Liidu poolt osutatavaid teenuseid;

3.2.5. Astuda omal soovil Liidust välja.

3.3. Liidu Liige on kohustatud:

3.3.1. Osa võtma Liidu tegevusest;

3.3.2. Täitma vastuvaidlematult Põhikirja ja Liidu juhtorganite pädevuse raames tehtud otsuseid;

3.3.3. Suhtuma hoidlikult ja peremehelikult Liidu varasse;

3.3.4. mitte kahjustama Liidu ja Eesti kardispordi mainet;

3.3.5. maksma liikmemaksu üldkoosoleku poolt kehtestatud suuruses ja tähtajaks.

3.4. Liitu astumise ning sellest lahkumise ning väljaarvamise tingimused ja kord:

3.4.1. Liidu Liikmeks võetakse vastu Liidu Juhatuse otsusega Juhatusele esitatava kirjaliku avalduse alusel.
Kui juhatus keeldub taotlejat liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise
otsustab üldkoosolek. Liikmed säilitavad täielikult oma juriidilise ja majandusliku iseseisvuse.

3.4.2. Liidust väljaastumine toimub Liidu Juhatusele esitatava Liikme kirjaliku avalduse alusel, mille rahuldab
Juhatus. Liidust väljaastunud Liikmele ei tagastata tema poolt tasutud asutamistasu ja liikmemakse ning
väljaastunud Liikmel tuleb täita Liidu poolt kuni Liikme väljaarvamiseni võetud kohustused solidaarselt teiste
Liikmetega. Liikmel, kelle liikmelisus on lõppenud liidust väljaastumisemise teel, ei ole õigusi Liidu varale.

3.4.3. Liidust väljaarvamine võib toimuda Liidu Üldkoosoleku otsuse alusel Liikme poolt Põhikirjaliste
kohustuste täitmata jätmisel. Liidust väljaarvatud Liikmele ei tagastata tema poolt tasutud asutamistasu ja
liikmemakse ning väljaarvatud Liikmel tuleb täita Liidu poolt kuni Liikme väljaarvamiseni võetud kohustused
solidaarselt teiste Liikmetega. Liikmel, kelle liikmelisus on lõppenud liidust väljaarvamise teel, ei ole õigusi
Liidu varale. Liidul on õigus keelduda Liidust välja arvatud isiku uuesti Liikmeks vastuvõtmisest.

4. LIIDU JUHTIMINE

4.1. Liidu juhtorganid on:

4.1.1. Liidu Üldkoosolek (edaspidi: Üldkoosolek);

4.1.2. Liidu Juhatus (edaspidi: Juhatus).

4.2. Üldkoosolek:

4.2.1. Üldkoosolek on Liidu kõrgeim juhtimisorgan. Üldkoosolekud on korralised ja erakorralised.

4.2.2. Üldkoosoleku ainupädevuses on:

1) Liidu tegevussuundade kinnitamine;

2) Põhikirja muutmine või täiendamine;

3) Liidu reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise otsustamine;

4) Liidu eelarve kinnitamine;

5) Juhatuse liikmete valimine ning tagasikutsumine;

6) Juhatuse liikmete tasustamise korra ja tasu suuruse kindlaksmääramine;

7) Juhatusele nõusoleku andmine igapäevase majandustegevuse piiridest väljuvate tehingute tegemiseks;

8) Revisjonikomisjoni või audiitori valimine;

9) Otsuse tegemine Liidu osalemise kohta teiste organisatsioonide ja/või ühingute tegevuses ning Liidu
filiaali või esinduse asutamine;

10) Liidu majandusaasta aruande kinnitamine;

11) Liidu Juhatuse liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus
või nõudes Liidu esindaja määramine.

4.2.3. Üldkoosoleku pädevuses on lisaks Põhikirja punktis 4.2.2. toodule teiste seadustega Üldkoosoleku
pädevusse antud küsimuste otsustamine. Üldkoosolek võib oma pädevusse võtta ükskõik millise Liidu
tegevust puudutava küsimuse otsustamise.

4.2.4. Korraline Üldkoosolek toimub üks kord aastas Juhatuse poolt määratud ajal ja kohas. Korralise
Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb liikmetele ette teatada vähemalt 7 (seitse) päeva.
Erakorraline Üldkoosolek kutsutakse kokku Juhatuse poolt Juhatuse äranägemisel või kui seda nõuavad
vähemalt 1/10 Liikmetest. Erakorralise Üldkoosoleku kokkukutsumisest tuleb liikmetele ette teatada
vähemalt 7 (seitse) päeva.

4.2.5. Üldkoosoleku kokkukutsumise teates peab olema ära näidatud Üldkoosolekul arutlusele tulevad
küsimused. Kõikidel ühingu liikmetel on õigus nõuda Üldkoosoleku päevakorra täiendamist ning Juhatus on
kohustatud vastava täienduse päevakorda lisama. Nõue päevakorra täiendamiseks koos vajaliku
põhjenduse ja dokumentatsiooniga peab olema toimetatud Juhatusele vähemalt 3 (kolm) päeva enne
Üldkoosolekut. Juhatusel on kohustus viivitamatult teavitada kõiki liikmeid muudatustest Üldkoosoleku
päevakorras.

4.2.6. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui koosolekust võtab osa üle poole Liikmeist.
Üldkoosoleku otsused Põhikirja muutmise või täiendamise ja Liidu lõpetamise, ühinemise või jagunemise
küsimustes loetakse vastu võetuks, kui selle otsuse poolt anti üle 2/3 Üldkoosolekust osavõtvate Liikmete
häältest. Teistes küsimustes on otsustamisel vajalik Üldkoosolekust osavõtvate Liikmete lihthäälteenamus,
kui seadusega ei ole sätestatud suurema häälteenamuse nõuet.

4.2.7. Kui Üldkoosoleku alguseks ei ole täidetud Põhikirja punktis 4.2.6. sätestatud esindatuse nõuet, kutsub
Juhatus 7 (seitsme) päeva jooksul kokku uue Üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus Üldkoosolek on pädev
vastu võtma otsuseid juhul, kui uuel Üldkoosolekul on esindatud vähemalt ( 3 ) kolm liiget.

4.2.8. Üldkoosoleku läbiviimise täpsem kord sätestatakse vajadusel Üldkoosoleku poolt vastuvõetava
reglemendiga.

4.3. Juhatus:

4.3.1. Juhatus valitakse Üldkoosoleku poolt 3 ( kolmeks ) aastaks juhul, kui Üldkoosolek ei otsusta teisiti.
Juhatusse loetakse valituks Üldkoosolekul enim hääli saanud kandidaadid. Juhatusse kuulub üks (1) kuni
viis (5) liiget.

4.3.2. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui 6 (kuus) korda aastas.
Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtavad osa üle poole Juhatuse liikmetest. Juhatuse
otsused kinnitatakse lihthäälteenamusega.

4.3.3. Juhatus on pädev tegema kõiki tehinguid ja toiminguid, mis seaduse või Põhikirjaga ei ole antud
Üldkoosoleku ainupädevusse ja milleks on teda volitanud Üldkoosolek.
Juhatus:

1) Tagab Liidu töö Üldkoosolekute vahelisel ajal;

2) Esitab Liidu tegevussuunad, eelarve, ja majandusaasta aruande kinnitamiseks Üldkoosolekule;

3) Otsustab Liidu varade käsutamise ja/või kasutamise seaduses ja Põhikirjas ning Üldkoosoleku poolt
kindlaks määratud ulatuses;

4) Esitab ettepanekud Üldkoosolekule Liidu osalemise kohta teiste organisatsioonide ja/või ühingute
tegevuses ning Liidu filiaali või esinduse loomises;

5) Valmistab ette Üldkoosoleku päevakorra;

6) valib Liidule vajalikud töötajad, sõlmib nendega töölepingud ning teostab kontrolli töötajate tegevuse üle;

7) Moodustab vastavalt vajadusele alakomisjonid. Komisjoni ettepanekud ja otsused on Juhatusele
soovitusliku iseloomuga

5. LIIDU VARA

5.1. Liidu vara

5.1.1. Liidu vara tekib:

1) Asutamis- ja liikmemaksudest;

2) Tulust, mida Liit saab väljaannete kirjastamisest ja levitamisest või muude Liidu Põhikirjalistest
eesmärkidest tulenevate ürituste korraldamisest;

3) Varalistest annetustest, sponsorlusest ja eraldistest;

4) Muust tulust, mis on vajalik Liidu Põhikirjalise tegevuse arendamiseks.

5.1.2. Liit ei kanna varalist vastutust oma Liikmete varaliste kohustuste eest. Liikmed ei kanna varalist
vastutust Liidu kohustuste eest.

5.2. Liikmemaksu suuruse ning tasumise korra määrab kindlaks Üldkoosolek Juhatuse ettepaneku alusel.

5.3. Vara kasutamine:

5.3.1. Liidu vara kasutatakse ja käsutatakse Liidu Põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ning Põhikirjaga
kooskõlas olevate ürituste ja tegevuse finantseerimiseks.

5.3.2. Liit peab raamatupidamise arvestust ning esitab aruanded seadustes ja teistes õigusaktides
ettenähtud korras.

6. LIIDU REVISJONIKOMISJON

6.1. Revisjonikomisjoni valimine ja volituste tähtaeg:

6.1.1. Kui Üldkoosolek otsustab audiitorit mitte nimetada, valib Üldkoosolek revisjonikomisjoni . Audiitor
nimetatakse liikmete nõudmisel Üldkoosoleku poolt ühekordse audiitorkontrolli tegemiseks või teatud
tähtajaks. Audiitori ja/või Revisjonikomisjoni volituste tähtaeg on üks (1) aasta.

6.1.2. Revisjonikomisjon ja/ või audiitor teostab kontrolli Liidu finantsmajandusliku tegevuse üle.

6.1.3. Revisjonikomisjon on aruandekohustuslik Üldkoosoleku ees.

7. LIIDU ESINDAMINE

7.1. Kõigis õigustoimingutes on Liidu esindamise õigus igal Juhatuse liikmel eraldi. Samuti võib Juhatus
volitada Liitu esindama teisi isikuid, vormistades vastava volituse seadusega ettenähtud korras.

8. LIIDU LÕPETAMINE

8.1. Liidu reorganiseerimine:

8.1.1. Liidu reorganiseerimine toimub seadusega ettenähtud korras.

8.2. Liidu lõpetamine toimub:

8.2.1. Üldkoosoleku otsusel;

8.2.2. Kohtu otsusel;

8.2.3. Liikmete arvu vähenemisel alla seaduses sätestatud miinimumi;

8.2.4. Teistel seaduses ettenähtud alustel.

8.3. Vabatahtliku lõpetamise alused:

8.3.1. Liit lõpetatakse vabatahtlikult Üldkoosoleku otsuse alusel.

8.4. Sundlõpetamise alused:

8.4.1. Liit lõpetatakse kohtuotsusega seaduses või teistes õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras.

8.5. Likvideerimine:

8.5.1. Liidu tegevuse lõpetamise otsuse vastuvõtmisel valib Üldkoosolek likvideerijad ja määrab viimase Üldkoosoleku toimumise aja.

8.5.2. Liidu tegevuse lõpetamisel kohtuotsusega määrab likvideerijad kohus seadustes ja teistes
õigusaktides sätestatud korras.

8.5.3. Likvideerijate ülesandeks on:

1) Lõpetada Liidu toimingud;

2) Avaldada Liidu tegevuse lõpetamise teade ajalehes;

3) Kutsuda välja võlausaldajad ja rahuldada nende varalised nõuded;

4) Anda nõuete rahuldamisest üle jäänud vara samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule.

8.5.4. Likvideerimiskulud kaetakse likvideeritava Liidu vara arvel.

8.5.5. Likvideerijate tegevuse tulemused vormistatakse lõppaktiga.

8.5.6. Juhatus saadab Liidu tegevuse lõpetamise kohta teatise 3 (kolme) tööpäeva jooksul lõppakti
kinnitamisest vastavale registripidajale ja Põhikirja registreerinud asutusele Liidu registrist kustutamiseks.

Põhikirja uus redaktsioon on vastu võetud Eesti Kardiliidu üldkoosolekul 08. veebruaril 2011 a.

Toivo Asmer

EKL juhatuse esimees